Allmänna avtalsvillkor

Allmänt

Dessa villkor (“Avtalet”) reglerar förhållandet mellan kund (“Kund”) och Tigerton AB org. nr 556645-3915, Östra Hamngatan 16, 411 09 Göteborg, 031-7556640, (“Tigerton”), avseende vissa programmerings & designtjänster, webbhotellstjänster, serviceavtal liksom andra tjänster som omfattas av tilläggsavtal om sådant träffats.

Kund kan vara juridisk eller myndig fysisk person. Kund får inte upplåta eller överlåta tjänsterna (helt eller delvis) till någon annan utan Tigertons medgivande. Kund kan delegera support, drift och uppdateringar av webbsidor etc. till annan fysisk eller juridisk person, men detta begränsar inte kundens ansvar enligt detta avtal.

Tjänsterna

Innehållet i tjänsterna specificeras i separat mail/offert/orderbekräftelse/faktura samt i vissa fall på Tigertons webbplats. Tigerton kommer inte att ta bort funktioner i tjänsterna i onödan men från tid till annan kan Tigerton komma att ändra innehållet i tjänsterna. Uppdateringar av innehållet i Tjänster är kostnadsfria för samtliga kunder och kan komma att genomföras utan föregående meddelande därom till kunden.

Tigertons ansvar

Tigerton utövar ingen kontroll över information som hanteras av Kund inom Webbhotellslösningar och eller annan lagring. Tigerton är således inte ansvarigt för verksamheten på enskilda hemsidor eller innehållet där, eller direkta eller indirekta skador som uppkommer till följd av agerande från Kund. Tigerton svarar inte för Kunds eventuella ersättningsskyldighet mot tredje part. Tigerton ansvarar inte för dataförlust, eller annan skada som uppstått till följd av virus eller obehörigt intrång eller obehörig påverkan av Tigertons servrar.

Tigerton har fullgoda system för lagring av data, så att denna kan återskapas i händelse av haveri, men Tigerton garanterar inte tillgången till data på Kunds hemsida och ansvarar inte för förlust av data.

Otillåten Användning

Kunden får inte använda någon av tjänsterna i strid med avtalet, gällande lagstiftning eller för att främja olämplig eller oetisk verksamhet. Information som lagras inom Webbhotellet eller som annars omfattas av tjänsterna får inte innehålla:

Information som gör intrång i immateriella rättigheter.

Skadlig kod.

Pornografiskt, diskriminerande, rasistiskt, förnedrande, hotfullt eller våldsamt material eller annat material som utgör olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal eller som uppmuntrar till olagliga handlingar eller aktiviteter.

Distribution eller liknande av obeställd e-post (sk spam).

Tigerton äger rätt att omedelbart stänga av tjänsterna och vidta andra rättsliga åtgärder om kundens användning av tjänsterna strider mot dessa villkor ovan eller om kunden använder tjänsterna på ett sätt som riskerar att skada Tigerton.

Personuppgifter

Kunden och Tigerton är överens om att kunden är personuppgiftsansvarig och Tigerton dess personuppgiftsbiträde vad gäller samtliga eventuella personuppgifter som Tigerton behandlar för att uppfylla sina skyldigheter enligt detta avtal. Kunden ska säkerställa att alla åtgärder som krävs har vidtagits (och kommer att vidtas på löpande basis när så krävs) för att säkerställa att Tigertons eventuella behandling av sådana personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, innefattande Europaparlamentets och Rådets förordning EU 2016/679.

Om Kunden som ett led i uppfyllandet av kundens skyldigheter enligt detta avtal bedömer eller önskat att kunden och Tigerton ska ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal är kunden och Tigerton överens om att Tigertons standardpersonuppgiftsbiträdesavtal ska användas. Tigertons standardpersonuppgiftsbiträdesavtal finns tillgängligt genom att skicka e-post till info@tigerton.se.

Kunden ska under detta avtals giltighetstid och därefter hålla Tigerton skadelös från alla former av skador och förluster som Tigerton lider som en följd av kundens bristande fullgörande av sina skyldigheter enligt detta avtal.

Övrigt

Tigerton har rätt att vidta ändringar av dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor annonseras på Tigertons webbplats.

 

Senast uppdaterat 2019-03-01

Våga fråga!

  • Har din hemsida blivit hackad? Eller har ditt WordPress-tema börjat leva sitt egna liv? Beter sig dina plugin som en åttondeklass på skolresa? Och hur mycket kostar egentligen en hemsida? Välkommen att fråga oss om allt WordPress-relaterat.
    Genom att kontakta oss via detta formulär godkänner du våra allmänna villkor som du kan läsa mer om här.Allmänna villkor
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.